Cataloging Information


 

Nguyễn Trọng Hiệp; Nguyễn Văn Lẫm

  • Thiết kế chi tiết máy/ Nguyễn Trọng Hiệp; Nguyễn Văn Lẫm. - Tái bản lần thứ 8. - Hà Nội: Giáo Dục, 2005. -379tr.; 27cm
           Chương 1: Khái niệm chung về thiết kế máy và chi tiết máy--Chương 2: Tính toán động học và chọn động cơ điện--Chương 3: Truyền động bánh răng--Chương 4: Truyền động trục vít--Chương 5: Truyền động đai--Chương 6: Truyền động xích--Chương 7: Thiết kế trục và tính then--Chương 8: Thiết kế gối đỡ trục--Chương 9: Khớp nối--Chương 10: Thiết kế cấu tạo các chi tiết máy. Bôi trơn và lắp hộp giảm tốc--Chương 11: Thí dụ. 
           1.Cơ khí  2.Chi tiết máy  3.Thiết kế máy  
           621.8 TH308K250 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

1/1

Available documents

: TIC--- : D1

D111002243

5/6

Available documents

: TIC--- : M1

M112000780-M112000782, M112000784-M112000786