Cataloging Information


 

Maimon, Elaine P; Peritz, Janice H

  • The McGraw-Hill Handbook/ Elaine P. Maimon; Janice H. Peritz; Kathleen Blake Yancey. - New York.: McGraw-Hill, 2011. -897tr.; 23cm
            9780073384047
 
           1.Kĩ năng viết  2.Tiếng anh  3.Tu từ học  4.Sách ngoại văn  5.Qũy Châu Á  
           808.042 MCGR111H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

1/1

Available documents

: TIC--- : NV

NV17000074