Cataloging Information


 

Nguyễn Tiến Dũng

  • Giáo trình đồ án chi tiết máy. Tập 1/ Nguyễn Tiến Dũng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012. -343tr.; 27cm
           Chương 1: Mở--Chương 2: Nội dung, cấu trúc của các đầu đề ĐA CTM và một số điều cần lưu ý--Chương 3: Trình tự các bước làm một bài ĐA CTM--Chương 4: Tính toán thiết kế các bộ truyền động cơ khí--Chương 5: Tính toán thiết kế các chi tiết, các bộ phận còn lại trong Đồ án--Chương 6: Phụ lục. 
           1.Cơ khí  2.Chi tiết máy  3.Đồ án  4.Giáo trình  
           621.807 1 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

1/1

Available documents

: TIC--- : D1

D115000685

10/14

Available documents

: TIC--- : M1

M115002845-M115002858