Cataloging Information


Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy/ Nguyễn Đắc Lộc; Lưu Văn Nhang

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đắc Lộc, GS.TS, ch.b; Lưu Văn Nhang
  • Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2009
 Detail information
Description  350tr.; 27cm 
Dewey Class No  621.8 
Classification  621.8 H561D121 
  Chương 1: Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy và phân tích chi tiết gia công--Chương 2: Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ--Chương 3: Hướng dẫn tính lượng dư gia công--Chương 4: Hướng dẫn xác định chế độ cắt--Chương 5: Xác định thời gian nguyên công và xây dựng các đồ thị--Chương 6: Hướng dẫn thiết kế nguyên công--Chương 7: Thiết kế đồ gá--Chương 8: Hướng dẫn viết thuyết minh và thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.
Subject heading 

Chế tạo máy Thiết kế

Chi tiết máy

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

2/2

Available documents

: TIC--- : D1

D111002066, D111002067

27/28

Available documents

: TIC--- : M1

M111008627, M111008613-M111008623, M111008625, M111008626, M111008629-M111008641, M112004307