Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Đức Lợi, PGS.TS

  • Tự động hóa hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi. - Tái bản lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa. - H.: Giáo dục, 2004. -320tr.; 27cm
           Phần 1: Kỹ thuật điện--Phần 2: Kỹ thuật điều khiển điện--Phần 3: Tự động hóa hệ thống lạnh--Phần 4: Các dụng cụ và thiết bị tự động. 
           1.Kỹ thuật lạnh  2.Điện lạnh  
           621.5 T550Đ455 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111001153

6/13

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111003440, M111003173, M111003174, M111003176, M111003171, M111003172, M111003177-M111003180, M112002003, M112004032, M112004551