Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Đức Lợi

  • Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Giáo dục, 2009. -263tr.; 24cm
           Phần 1: Thiết kế kho lạnh truyền thống--Phần 2: Thiết kế các hệ thống kho lạnh khác. 
           1.Kỹ thuật điện  2.Kỹ thuật điện lạnh  3.Kỹ thuật nhiệt  4.Giáo trình  
           621.507 1 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111001012

3/6

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111001971-M111001976