Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Ngô Hồng Quang, TS

  • Giáo trình cung cấp điện/ Ngô Hồng Quang. - Tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục Việt nam, 2009. -215tr.; 24cm
           Chương 1: Các loại lưới cung cấp điện--Chương 2: Tính toán phụ tải điện--Chương 3: Tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng--Chương 4: Trạm điện--Chương 5: Lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện--Chương 6: Nâng cao hệ số công suất--Chương 7: Tính toán chiếu sáng. 
           1.Kỹ thuật điện  2.Cung cấp điện  3.Điện  4.Giáo trình  
           621.319 071 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

11/15

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111001733-M111001743, M111001745-M111001747, M111001489