Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Văn Mạnh, TS, ch.b; Hoàng Thị Lan Hương, Th.S

  • Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn/ Nguyễn Văn Mạnh ; Hoàng Thị Lan Hương. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008. -403tr.; 24cm
           Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn--Chương 2: Cơ sở vật chất kĩ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn--Chương 3: Tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của khách sạn--Chương 4: Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn... 
           1.Du lịch  2.Quản trị khách sạn  3.Giáo trình  
           647.940 71 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111000986

1/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111001037-M111001039