Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Viết Thông, PGS.TS, ch.b; Bành Tiến Long, GS.TSKH

  • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Viết Thông,... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia, 2010 . -255tr.; 21cm
           Chương 1: Sự ra đời của đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng--Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền--Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược(1945-1975)--Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa--Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa--Chương 6: Đường lối xây dựung hệ thống chính trị--Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội--Chương 8: Đường lối đối ngoại. 
           1.Đảng cộng sản Việt Nam  2.Lịch sử Đảng  3.Đường lối Cách mạng  
           324.259 707 5 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D112000469

23/25

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M112001250-M112001255, M112001258-M112001274, M112001442, M112001443

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D2

D212000419

12/19

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M2

M212000892-M212000908, M212001649, M212008221