Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Đắc Lộc, GS.TS, ch.b; Lưu Văn Nhang

  • Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy/ Nguyễn Đắc Lộc; Lưu Văn Nhang. - In lần thứ 3. - Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2009. -350tr.; 27cm
           Chương 1: Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy và phân tích chi tiết gia công--Chương 2: Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ--Chương 3: Hướng dẫn tính lượng dư gia công--Chương 4: Hướng dẫn xác định chế độ cắt--Chương 5: Xác định thời gian nguyên công và xây dựng các đồ thị--Chương 6: Hướng dẫn thiết kế nguyên công--Chương 7: Thiết kế đồ gá--Chương 8: Hướng dẫn viết thuyết minh và thực hiện các bản vẽ kỹ thuật. 
           1.Chế tạo máy-- Thiết kế  2.Chi tiết máy  3.Gia công cơ khí  
           621.8 H561D121 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111002066, D111002067

27/28

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111008627, M111008613-M111008623, M111008625, M111008626, M111008629-M111008641, M112004307