Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Fiero, Gloria K

  • Landmarks in humanities/ Gloria K. Fiero. - New York.: McGraw-Hill Higher Education, 2013. -480tr.; 28cm
            9780073376646
 
           1.Lịch sử  2.Văn minh  3.Sách ngoại văn  4.Qũy Châu Á  
           909 L105M 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000075, NV17000076