Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Kerin Roger A; Hartley, Steven W.

  • Marketing: the core/ Roger A. Kerin; Steven W. Hartley; William Rudelius. - New York.: McGraw-Hill Irwin, 2013. -507tr.; 28cm
            9780078028922
 
           1.Quản lí  2.Thị trường  3.Sách ngoại văn  4.Qũy Châu Á  
           658.8 M109K 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000072, NV17000073