Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trường LILAMA - 1. Khoa Hàn

  • Giáo trình hàn. Tập 2/ Trường LILAMA - 1. - Hà Nội: Lao Động, 2009. -224tr.; 24cm
           Bài 18: Hàn MIG, MAG cơ bản--Bài 19: Hàn MIG, MAG nâng cao--Bài 20: Hàn TIG--Bài 21: Hàn vảy. 
           1.Cơ khí  2.Hàn kim loại-- Giáo trình  3.Kỹ thuật hàn  
           671.507 1 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111001504

10/13

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111004516-M111004524, M111004526-M111004529