Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trường LILAMA - 1. Khoa Hàn

  • Giáo trình hàn. Tập 1/ Trường LILAMA - 1. - Hà Nội: Lao Động, 2009. -224tr.; 24cm
           Bài 13: Chế tạo phôi hàn--Bài 14: Gá lắp kết cấu hàn--Bài 15: Hàn điện cơ bản--Bài 16: Hàn điện nâng cao. 
           1.Cơ khí  2.Hàn kim loại-- Giáo trình  3.Kỹ thuật hàn  
           671.507 1 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111001502

10/14

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111004499-M111004512