Thông tin thư mục


Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy/ Nguyễn Đắc Lộc; Lưu Văn Nhang

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đắc Lộc, GS.TS, ch.b; Lưu Văn Nhang
  • Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật, 2009
 Thông tin chi tiết
Mô tả  350tr.; 27cm 
Chỉ số phân loại  621.8 
Số định danh  621.8 H561D121 
Mục lục  Chương 1: Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy và phân tích chi tiết gia công--Chương 2: Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ--Chương 3: Hướng dẫn tính lượng dư gia công--Chương 4: Hướng dẫn xác định chế độ cắt--Chương 5: Xác định thời gian nguyên công và xây dựng các đồ thị--Chương 6: Hướng dẫn thiết kế nguyên công--Chương 7: Thiết kế đồ gá--Chương 8: Hướng dẫn viết thuyết minh và thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.
Tiêu đề đề mục 

Chế tạo máy Thiết kế

Chi tiết máy

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: D1

D111002066, D111002067

27/28

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: M1

M111008627, M111008613-M111008623, M111008625, M111008626, M111008629-M111008641, M112004307