Thông tin thư mục


Landmarks in humanities/ Gloria K. Fiero

1 REVIEW(S)
  • Fiero, Gloria K
  • New York.: McGraw-Hill Higher Education, 2013
 Thông tin chi tiết
Mô tả  480tr.; 28cm 
ISBN   9780073376646
 
Chỉ số phân loại  909 
Số định danh  909 L105M 
Tiêu đề đề mục 

Lịch sử

Văn minh

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000075, NV17000076