Thông tin thư mục


The McGraw-Hill Handbook/ Elaine P. Maimon; Janice H. Peritz; Kathleen Blake Yancey

1 REVIEW(S)
  • Maimon, Elaine P; Peritz, Janice H
  • New York.: McGraw-Hill, 2011
 Thông tin chi tiết
Mô tả  897tr.; 23cm 
ISBN   9780073384047
 
Chỉ số phân loại  808.042 
Số định danh  808.042 MCGR111H 
Tiêu đề đề mục 

Kĩ năng viết

Tiếng anh

Tu từ học

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000074