Thông tin thư mục


Marketing: the core/ Roger A. Kerin; Steven W. Hartley; William Rudelius

1 REVIEW(S)
  • Kerin Roger A; Hartley, Steven W.
  • New York.: McGraw-Hill Irwin, 2013
 Thông tin chi tiết
Mô tả  507tr.; 28cm 
ISBN   9780078028922
 
Chỉ số phân loại  658.8 
Số định danh  658.8 M109K 
Tiêu đề đề mục 

Quản lí

Thị trường

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000072, NV17000073