Thông tin thư mục


Marketing/ Roger A. Kerin; Steven W. Hartley; William Rudelius

1 REVIEW(S)
  • Kerin, Roger A; Hartley, Steven W.
  • New York.: McGraw-Hill Education, 2015
 Thông tin chi tiết
Mô tả  740tr.; 29cm 
ISBN   9780077861032
 
Chỉ số phân loại  658.8 
Số định danh  658.8 M109K 
Tiêu đề đề mục 

Quản lí

Thị trường

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: TIC--- Kho: NV

NV17000070