TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TT - TV Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Phú Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2016
 TRUNG TÂM TT - TV