TÀI LIỆU IN ẤN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
- Giáo trình chuyên ngành
- Tài liệu tham khảo
- Luận văn, luận án
- Báo & tạp chí
- Báo cáo khoa học
- Kỷ yếu hội nghị khoa học,…
- CD - ROM
- VCD & DVD
- Các bộ sưu tập tài liệu điện tử : luận văn, luân án, đề tài NCKH, giáo trình, bài giảng, bài trích báo & tạp chí, báo cáo tốt nghiệp, văn bản pháp luật, sách tra cứu,…