STT  Họ và tên  Chuyên môn  Chức vụ  Địa chỉ email
1.  Nguyễn Trung Hòa  TS. Kỹ thuật và KH quản lý  Giám đốc  nguyentrunghoa@gmail.com
2.  Trần T. Ngọc Tuyết  Th.S.KH Thư viện  Phó giám đốc  tuyetdhpy2010@gmail.com
3.  Vương Thị Yến  TC Thư viện  NV thư viện  vuongthiyenthuvien@gmail.com
4.  Ngô Thị Hằng  ĐH Thư viện  NV thư viện  ngothihangpy@gmail.com
5.  Dương T. Hoàng Anh  CN Kinh tế  NV thư viện  minh007anh@gmail.com
6.  Trần Thị Mỹ Bình  ĐH Thư viện  NV thư viện  mybinhtic@gmail.com
7.  Huỳnh Lê Bích Tuyền  ĐH CNTT  NV thư viện  huynhlebichtuyen@gmail.com